kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav), meyve ve ekinden çıkacak olan bütün mahsulün yarısı karşılığında Hayber`ı (Yahudilere) verdi. Her sene zevcelerine, yüz vask veriyordu. Seksen vask kuru hurma, yirmi vask arpa. Hz. Ömer (ra) başa geçince, Hayber`ı taksim etti ve Resulullah (sav)`ın zevcelerini, kendilerine arazı ve suyu ikta etmek veya her yıl almakta oldukları vaskları tazmin etme arasında muhayyer bıraktı. Onlar bu teklifi benimsemede farklı kararlara vardılar. Bir kısmı arazi ve suyu tercih etti, bir kısmı da vaskları tercih etti. Hz. Aişe ve Hz. Hafsa (ra) arazi ve suyu tercih edenlerdendi."

FASIL: MÜZARAA (ZİRAİ ORTAKLIK) BÖLÜMÜ

KONU: Müzaraanın Cevazı

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Buhari, Müzaraa 8, 9, 11, İcare 22, Şirket 11, Şurut 5, Megazi 10; Müslim, Musakat 2,(1551); Ebu Davud, Büyu 35; Tirmizi, Ahkam 41, (1383); Nesai, Müzaraa 46, (7, 53)

HADİS: Müslim`in bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Resulullah (sav) Hayber hurmalarını ve arazisini kendi emvalleri gibi işleyip meyvesinin yarısını Resulullah`a vermeleri şartıyla Hayberlilere geri verdi."

FASIL: MÜZARAA (ZİRAİ ORTAKLIK) BÖLÜMÜ

KONU: Müzaraanın Cevazı

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Müslim, Müsakat 5, (1551)

HADİS: Yine Müslim`in bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir: "Resulullah (sav) Hayber`i fethettiği zaman, Yahudiler, Resulullah`a müracaat ederek, çalışıp elde edecekleri ekin ve meyve hasılatının yarısını vermek şartıyla kendilerini arazilerinde bırakmasını talep ettiler. Aleyhissalatu vesselam onlara; "Biz sizi, dilediğimiz zamana kadar orada bırakabiliriz" dedi ve kalmalarına müsaade etti. Hayber`in meyve hasılatının yarısı iki hisseye taksim ediliyordu, Resulullah (sav) bu gelirin humusunu (beşte birini) alıyordu."

FASIL: MÜZARAA (ZİRAİ ORTAKLIK) BÖLÜMÜ

KONU: Müzaraanın Cevazı

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Müslim, Müsakat 4, (1551)

HADİS: Ekim arazileri, Resulullah (sav) zamanında, -tarlaya su alınan dere kenarındaki- ekin, tarla sahibinin olması ve ne kadar olduğunu bilmediğim bir miktarda saman verilmesi karşılığında kiralanırdı.

FASIL: MÜZARAA (ZİRAİ ORTAKLIK) BÖLÜMÜ

KONU: Müzaraanın Cevazı

RAVİ: İbnu Ömer

KAYNAK: Nesai, Müzaraa 46, (7, 53)

HADİS: İmam Malik anlatıyor: "Bana ulaştığına göre, Abdurrahman İbnu Avf (ra) bir tarlayı kiraladı. Ölünceye kadar da bu arazi elinde kaldı. Oğlu dedi ki: "Ben bu araziyi uzun müddet babamın elinde kaldığı için bizim malımız sanıyordum. Babam öleceği sırada tarlanın bize ait olmadığını söyledi ve tarlanın kirasından ödenmesi gereken bir miktar borcun altın veya gümüş olarak ödenmesini emretti."

FASIL: MÜZARAA (ZİRAİ ORTAKLIK) BÖLÜMÜ

KONU: Müzaraanın Cevazı

KAYNAK: Muvatta, Kirau`l-Arz 4, (2, 712)

keyboard_arrow_up